Sigdal enslig, Aktuelle temaer


Susanne (52) slutter som skolesjef i Sigdal

Teljingane i og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå statistikklova frå skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter år teljinga vart difor frigjeven 1. Riksarkivet har originalane frå teljingane i, ogmens statsarkiva har originalane til teljingane i, og for sine distrikt.

Folketeljinga 1. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande på reise, til sjøs osv på teljingstidspunktet førast inn sigdal enslig lista. På denne måten skulle folketeljinga i gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad.

I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og sigdal enslig slike personar er oppført berre ein stad. I teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika.

I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing imen det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje sigdal enslig norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i var det i Noreg 61 bykommunar og herad, 41 kjøpstader og sigdal enslig ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1.

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Du må skrive den ut og sende den til kommunen på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om din kommune tilbyr denne tjenesten. Vanlige årsaker til avslag Du har for høy inntekt Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget Boligen din tilfredsstiller ikke kravene Søknad og saksgang Kommunen mottar søknaden din Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem.

Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1.

Integrering i Norge

Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene.

I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene.

single menn i kvænangen karlsøy speed dating

Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band.

røst single jenter singeltreff egersund

Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar.

Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister gardsregister. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data RHDavd.

Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene.

42 1 Stilling jobber i Sigdal kommune - juli | supportourmosques.com

Skjemaa er kalla skjema for bustad- person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn.

Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr.

Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Leilegheit Sigdal enslig Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil.

KOSTRA nøkkeltall

Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap for dei som ikkje var norsketrudomssamfunn for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkjasjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk.

Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er sigdal enslig i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift bustad eller vanleg skrift resten.

For kvar innføring f eks bustad eller person er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå.

Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 sigdal enslig 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift sigdal enslig etter. Nokre felt ørje single kvinner litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her.

Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv. Faste forkortingar brukt i nokre sigdal enslig Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.

Kan du få bostøtte?

E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8 9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr.

online dating stokke skotterud dating steder

I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her.

Jobb: 1 stilling - Sigdal kommune

Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. Bye k ug b d Sigdal n s Peder L. Bye m ug b s Sigdal n s Borghild L. Bye k ug b d Sigdal n s Halvor T. Bergan m g b hf Gaardbruker Eggedal n s Mari K.

Bergan k g b hm Gaardbrukerkone Eggedal n s Knut O. Bergan m ug b s jordbruksarbeide hjemme Eggedal n s Reier O. Bergan m ug b s jordbruksarbeide hjemme Eggedal n s Helga O.

Bergan k ug b d Møte single i øystre slidre n s Klara O. Ingebo m g b hf Gaardbruker Sigdal n s Aase O. Ingebo k g b hm kone Sigdal n s Ole K. Solum m ug b s jordbruksarbeider Modum n s Helga K. Solum k ug b d Sigdal n s Gunhild K. Solum k ug b d Sigdal sigdal enslig s Solund singelklubb K.

Flatin k ug b tj tjenestepike Sigdal n s Eggedal Kristi O. Flatin k ug b tj tjenestepike Sigdal n s Eggedal Karl K. Aasterud m g b hf Skomaker Modum n s Karoline G. Høgemoen m g b hf gaardbruker og arbeider Sigdal n s Gunhild G. Høgemoen k g b hm kone Sigdal n s Ole Kr. Solum m e b hf Jordbruker Sigdal n s Erik Kr. Solum m e b s Graastensmurer Sigdal n s Karoline Kr. Fattigv S. Næs m g b hf gaardbruker Sigdal n s Gunhild Kristoffersdatter k g b hm kone Sigdal n s Nenry!!

Land n s Emma Olsdatter k ug b d N. Midtskogen m g b hf jordbruksarbeider Sigdal n s Sigdal enslig Olafsdatter k g b hm kone Modum n s Olaf Kristoffer Karlsen m ug b s Sigdal n s Karsten Karlsen m ug b s Sigdal n s Magne Karlsen m ug b s Sigdal n s Borghild Karlsdatter k ug b d Sigdal n s Næs Nordby Kristian Hansen Nordby m g f hf jordbruk, Sigdal n s tømmermandsarbeide Sigdal enslig Haandverksschema for manden kan ikke utfyldes, da man mangler de nødvendige oplysninger.

Sigdal enslig bemerkes at manden ikke kommer hjem igjen før til jul. Kvisle, tæller. Grbr og Modum n s far for betaling Handelsmand Merknad: Fors. Jokstad m g b hf fhv. Sandberg m g b hf, f. Krets Namn Gnr. Lyubraaten m g b hf forpakter Sigdal n s Helene Olsdatter k g b hm kone Sigdal n s Ole Gulliksen m g b Inderst, hf lever ved sine børns hjælp, Sigdal n s egne Midler Merknad: egne Midler E: tilført med rød penn.

Har desuten Sigdal n s lidt sigdal enslig av S. Gulbrandsdatter k g b hf's mor føderaadskone Modum n s Petra Jahr k g mt b jordbruksarbeiderkone Sigdal n s Sedvanleg bustad: Gjeithus paa Modum Jens Godtfredsen m ug mt b søn Modum n s Sedvanleg bustad: Modum !!

fossbergom pris på singel loppa online dating

Handelsborger Eker n s Merknad: Fors. Kolsrud m g b hf gaardbruker og postaabner Sigdal enslig n s Dorthe Olsdatter k g b hm kone Sigdal n s Anthon Andreasen m ug b s jordbruksarbeide hjemme Sigdal n s Oscar A.

Kolsrud m g b s jordbruks og skogsarbeide Sigdal n s Anna Nilsdatter k g b svigerd.

Statistikk | IMDi

Jordbruksarb Bodø gay dating n s Merknad: Fors. E: tilført med rød penn Sigdal enslig Bergan Hans K. Bergan m g b hf Gaardbr Sigdal n s Karoline T. Bergan k g b hm Gaardbrugerkone Sigdal n s Dagny H. Haagensen m g b hf Gaardbr V. Toten n s Ingeborg K. Bergan k g b hm Husholdningen Modum n s Nanna L. Bergan k ug b d Husstel Sigdal n s Lise M. Haagensen k ug b d Sigdal n s Haakon L.

Bergan m ug b s Sigdal n s Kristian L. Bergan m ug b s Sigdal n s Karn L. Bergan k ug b d Sigdal n s Borghild L. Bergan k ug b d Sigdal n s Kristoffer L. Bergan m ug b s Sigdal n s Hans L. Bergan m ug b s Sigdal n s Karoline L. Bergan k ug b d Sigdal n s Inger L. Bergan k ug b d Sigdal n s Erik Sigdal enslig. Bergan m ug b s Sigdal n s Tormod L. Bergan m ug b s Sigdal n s Anton G.

Hovde m ug b Tjenestgut Modum n s Reier O. Helgerud m g b hf Serg. Helgerud k g b hm husmor Sigdal n s Marie S. Helgerud k ug b d Sigdal n s Klara S. Helgerud k ug b d Sigdal n s Inga Sigdal enslig. Aaby k ug sigdal enslig Tjenestepike tjenestepike Sigdal n s Gubrand L. Bergan m e b hf Kapitalist Sigdal n s Gonor L. Bergan k ug b d Husstel Sigdal n s Martha A. Svalstad k ug b tj Husstel Sigdal n s Nils C. Setra m ug b hf Kapitalist Sigdal n s Kjersti K.