Single rendalen


Kilder og litteratur Innledning Thi er iche Andeeledis att kiende, effterdj Kiersten Møm aff egne kiødelige børn single rendalen Tingbok nr. En oversatt versjon av de relevante sidene fra tingboka kan finnes på de siste sidene av min masteroppgave En rettshistorisk komparasjon av trolldomsprosessene i Mora og Rendalen — Masteravhandling i historie, Universitetet i Oslo, Sitatet ovenfor, som er hentet fra tingboka over Solør og Østerdalen, gir et urovekkende innblikk i hva single rendalen skjedde i Rendalen årene — Flere personer ble beskyldt av lokalsamfunnets barn for å ha deltatt på djevelens heksesabbat på Blåkulla, og barna påstod single rendalen de selv også hadde vært med på denne reisen.

single rendalen

Tortur og andre pressmidler ble brukt av myndighetene for å tvinge frem tilståelser fra både de anklagede og barna. En stor kjedeprosess ble satt i gang med anklager og utlegging av flere påståtte trollfolk, og med barn som opptrådte som både vitner, anklagere og trolig også som mistenkte trollfolk selv.

Trykket på helmatthøykvalitets fotopapir OBS : Ramme er ikke inkludert Leveres i løpet av virkedager Norsk Nettbutikk Trykket lokalt i Horten Vi jobber hardt for at du skal få dine produkter så fort som mulig. Vårt mål er å sende din pakke senest dagen etter bestilling er mottatt. Alle våre print blir utført i vårt eget trykkeri etter bestilling. Levering av personlige plakater vil variere fra virkedager.

Beskyldninger om djevelpakt og deltagelse på heksesabbat var ikke det vanligste i Norge i denne perioden — norske trolldomsprosesser omhandlet i hovedsak svart og hvit magi. Djevelpaktsaker var likevel ikke fraværende heller. Spesielt trolldomsprosessene i Finnmark hadde en sterk konsentrasjon av djevelpaktsaker og flere involverte barn, men det er også mulig å finne spor etter lignende saker helt tilbake tilda Anne Pedersdotter ble brent på bålet som trollkvinne i Bergen.

Det som gjør prosessen i Rendalen spesiell, er at djevelens heksesabbat ble lokalisert til Blåkulla. Slike beskyldninger var nemlig spesifikt karakteristisk for de svenske trolldomsprosessene.

single rendalen

Det er dermed ikke usannsynlig at lokalbefolkningen i Rendalen og myndighetspersoner fra omkringliggende områder hadde fått informasjon om og blitt påvirket av prosessene som fant sted i Dalarna bare ett år tidligere. Det er også spesielt at en stor kjedeprosess utviklet seg i Rendalen i en periode da norske trolldomsprosesser gikk mot sin slutt.

Hovedperioden for trolldomsforfølgelse i Norge var under første halvdel av tallet, med unntak av Finnmark-prosessene som fortsatt var intense på tallet.

Da den siste norske henrettelsen for trolldom fant sted ihadde rettssakene allerede begynt å avta en god stund før dette.

The forests, the wolf and the bear. The axe that carved out Jutulhogget. The inland fishing village Fiskevollen. We give you time and space to take part in our stories. Write or call any one of us, and tell us what you would like.

Saken fra Rendalen kan således betraktes som en av de siste store trolldomsprosessene i Norge. Prosessen i Rendalen har likevel i liten grad vært gjenstand for moderne forskning.

Tove Johansen’s home

Journalisten og bygdebokforfatteren Jacob Breda Bull skrev i en bok om Rendalens historie, som inneholder et eget kapittel om overtro og trolldom. Denne boka gjenstår som den eneste grundige undersøkelsen av saken, men inneholder svært få referanser og mangler i stor grad kildekritiske refleksjoner.

Bull har i noen tilfeller også oversatt små feil fra tingboka. Knutsen har også nevnt Rendalen-saken i sine forskningsarbeider, men ingen grundigere analyse har blitt foretatt av noen av dem. Næss har imidlertid vært inne på lagmannens rolle i denne saken, Jens Bang.

Bang blir av Næss trukket frem som et eksempel på en lagmann som ikke dømte i henhold til loven. Sorenskriveren behandlet trolldomssaken i Rendalen i underretten, men lagmannen ga underveis rådføring til sorenskriveren, og stadfestet dommene. Dette fortjener oppmerksomhet, fordi flere historikere har påstått at single rendalen domstoler, lagmenn inkludert, gradvis utviklet en mer kritisk holdning til bevisførsel i trolldomssaker fra og med midten av tallet.

Bang fremstår på denne måten som en representant for eldre rettspraksis.

Store Byringen, Rendalen - supportourmosques.com

Næss har påstått at: Det kan neppe være tvil om at de mildere dommene som ble avsagt i trolldomsprosesser i Norge i årene etter midten av tallet, var en følge av at fagdommerne inntok en stadig mer kritisk og tvilende holdning til den prosessførsel og den bruk av beviser som lenge hadde funnet sted. Historikeren Rune Blix Hagen single rendalen uttrykt et lignende synspunkt i sin artikkel fra om lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker. Han har trukket frem lagmannen Mandrup Pedersen Schønnebøl som helt avgjørende for at flere kvinner og barn ble frikjent til tross for at lokale domstoler ønsket dødsstraff i Single kvinner i nordstranda. Mandrup P.

Schønnebøl var lagmann fra — i Hålogaland. Juristen Hans Petter Graver har single rendalen frem lagmann Jens Bang som et eksempel på en dommer som ikke dømte i henhold til gjeldende lovverk, og har brukt Schønnebøl som et moteksempel.

single rendalen

Han mener at Schønnebøls rolle var svært betydningsfull, og påpeker at: «Det var juristene og ikke, som mange tror, opplysningstidens rasjonalisme som stanset trolldomsprosessene i Norge. Juristen Jørn Øyrehagen Sunde har på sin side påpekt at selv lenge etter at den siste henrettelsen for trolldom fant sted i Norge, avviste ikke juristene trolldomssaker som «rettslig irrelevante». De stilte rett og slett strengere krav single rendalen bevis.

Som saken i Rendalen illustrerer hadde ikke alle høyere dommere endret holdning ennå. Denne prosessen fant sted i en brytningstid — en tid da trolldomsprosesser var på vei ut av det norske rettssystemet, men også en tid da flere rettsmyndigheter fortsatt holdt fast på eldre rettspraksis. Både de lokale myndighetene som var involvert i Rendalen-saken og lagmannen som dømte, handlet i stor grad ulovlig i henhold til gjeldende lovverk, og utøvde en svært lite kritisk bevisførsel.

Trolldomsprosessen i Rendalen kan på denne måten brukes som et slags prisme til å forstå endring i norsk rettspraksis; ved å se nærmere på denne ene saken, kan man få et innblikk i den større single tydal endringen. Saken illustrerer hvorfor trolldomsprosesser gradvis forsvant fra norske straffesaker, og viser at det dansk-norske rettssystemet stod midt i en overgangsfase i nettopp denne perioden, der Rendalen-saken er et eksempel på at eldre rettspraksis fortsatt hang igjen blant noen dommere.

Denne artikkelen vil altså ikke rokke ved den allerede etablerte tolkningen av rettshistoriske endringer i denne perioden. Artikkelen vil heller bekrefte dette, men gi et mer detaljert bilde av hvordan en trolldomssak kunne utspille seg på både laveste og høyeste rettslige nivå i en slik viktig overgangsperiode, og hvordan enkelte øvrighetspersoner kunne spille helt avgjørende roller for menneskers liv.

Jeg vil nedenfor se nærmere på nettopp den rettslige praksisen i saken, med et spesielt blikk på bevisførsel og bruk av pressmidler. Jeg vil i tillegg kort ta for meg blåkullamyten i Sverige, og single rendalen hvordan de svenske trolldomsprosessene kan være et bidrag til å forstå hva som skjedde i Rendalen og hvorfor.

Kan en mulig påvirkning ha funnet sted over landegrensa? Først er det imidlertid nødvendig å gi et overblikk over hva som skjedde i Rendalen. Slik starter Bulls fortelling om trolldomsprosessen i Rendalen. Hans fremstilling er både dramatisk og underholdende, men hendelsene som fant sted i Rendalen single rendalen rett nok merkelige.

Det vil si, trolig ikke uvanlige når de blir plassert i samtidens magiske verdensbilde. Troen på trollfolk, trolldom og nattlige sammenkomster med djevelen virker fjernt for de fleste av oss i dag, men var en del av et meningsskapende verdensbilde for datidens mennesker. Da den unge piken Karen Knudsdatter Møm begynte å fortelle historier om trolldom og fantastiske reiser til heksesabbaten på Blåkulla denne sommeren, single rendalen det nok ikke helt bemerkelsesverdig. Det var single rendalen ikke bemerkelsesverdig at forhør ble foretatt av lokale myndighetspersoner og at en rettssak ble satt i gang.

Det spesielle med denne saken er først og fremst den iherdige innsatsen som både prestene, sorenskriveren og andre lokale myndighetspersoner, samt lagmannen, la ned for å bevise at de anklagede var skyldige i djeveldyrkelse, i en periode da norske trolldomsprosesser nesten var over.

Dette har vært en av mine hovedkilder. I denne tingboken får man et innblikk i hvordan saken ble behandlet på bygdetinget, hvem som vitnet og fungerte som anklagere, hva de anklagede kvinnene tilsto til og hvilke single rendalen som ble avsagt. Skannet og tilsendt på mail av Statsarkivet i Hamar. En gang i løpet av sommeren hadde Karen fortalt historier om stokke dating norway angivelige reiser til Blåkulla sammen med sin mor, sin søster og flere andre personer i bygda.

Kirsten Møm, Ingvild Møm og Ragnhild Nordset skulle snart ende opp som dødsdømte kvinner, skyldige i å ha inngått en pakt med djevelen og for å ha ført Karen og flere andre barn til Blåkulla. Til sammen ble omtrent 17 personer anklaget for djevelpakt og blåkullaferd.

Karen var på dette tidspunktet omtrent 9—11 år gammel, men ble tatt på alvor av de lokale myndighetene. Bull har hevdet at hun var 11 år på dette tidspunktet se Bull 59men i Christen Jensens skriftlige innlegg til Høyesterett i kommer det frem at hun kan ha vært ni år gammel: «[ Hun var heller ikke alene om å anklage.

Både i tingboka og amtsregnskapene samt i Overhoffrettens og Høyesteretts protokoller blir det flere ganger referert til to pikebarn som hovedanklagere — Karen Møm og Ingeborg Handgaard.

Da djevelen var løs i Rendalen – en av de siste trolldomsprosessene i Norge

Ingeborg var omtrent like gammel som Karen. Bull har gjengitt Simen Nordsetts supplikk til stattholderen, originalt trolig datert til høsten Simen skriver blant annet om Karen og Ingeborg at de: «[ Ifølge amtsregnskapene ble disse to jentene formelt avhørt av lagmann Jens Bang og sognepresten Jens Bundissøn i juni De ga da en tilståelse «om denne act», altså sannsynligvis om deres reiser til Blåkulla og hvem de hadde reist dit sammen med.

Jentene ble deretter plassert i varetekt på Åmot prestegård hos sognepresten, hvor de ble holdt frem tili uker.

single rendalen

Kort tid etter at jentene hadde blitt avhørt ble en rekke andre personer i bygda også undersøkt, inkludert flere barn, uten at kildene gir nøyaktig informasjon om når disse avhørene fant sted. Det er tydelig at flere av disse unge også ble regnet som mistenkte selv, ettersom noen av dem ble plassert i fengsel og sorenskriveren dating steder lillestrøm påpekte at retten ikke fant noe grunnlag single rendalen å straffe dem.

Sorenskriverne hadde på denne tiden hovedansvaret for domsavsigelse på bygdetinget. Lagtingene var appelldomstoler for bygdetingene og bytingene, og bestod av en lagmann og en lagrett. Saker kunne appelleres videre til Overhoffretten, som var den høyeste domstolen i Norge, og deretter videre til Høyesterett, som var den høyeste domstolen i Danmark-Norge.

Rendalen Servicesenter AS

Vanskelige saker i underretten, som involverte for eksempel trolldom eller drap, kunne ankes til lagtinget, men sorenskriverne søkte heller single rendalen rådgivning hos lagmennene i slike saker.

Sorenskrivere og lagmenn dømte derfor ofte sammen på bygdetinget i norske trolldomssaker i denne perioden. Som vi skal se, var det nettopp slik trolldomssaken i Rendalen ble behandlet, og lagmannen hadde allerede blitt involvert i de overnevnte forhørene. Første rettssak fant sted i oktoberhvor resultatet ble at Kirsten Møm, Ingvild Knudsdatter Møm og Ragnhild Nordset ble dømt til å brenne på bålet som djeveldyrkende trollfolk.

single rendalen

Noen personer, inkludert en av Simens sønner og Karens bror, ble samtidig dømt til fengselsopphold. Mer enn det kan vi ikke vite om den første rettssaken, men tingboka for Solør og Østerdalen fra gir et innblikk i sakens andre underrettsbehandling. I mars ble saken tatt opp for andre gang på Berge tingstue, under ledelse av blant annet fogdens fullmektig, single rendalen Liv Borch, lagmann Jens Bang og 12 lagrettemenn.

Ingen av de mistenkte «trollfolkene» ville imidlertid tilstå til anklagene som hadde blitt rettet mot dem, kun lille Karen sto fast ved sin egen bekjennelse og sine anklager. To dager senere kom retten frem til en endelig beslutning angående de anklagede, og dommen fra foregående høst ble stående urørt.

Single Rendalen Menn Interessert I Filippinsk Dating

For de andre mistenkte, inkludert barna, ble det ikke funnet noe grunnlag for straff. Saken ble tatt opp til en ny underrettsbehandling en tredje gang i juli samme år, med samme resultat som tidligere.

Saken ankes Alle var imidlertid ikke fornøyde med sakens utfall. Simen Nordset, Ragnhilds svigersønn, skrev derfor en supplikk til stattholderen en gang i løpet av høstenfor å klage over myndighetenes håndtering av saken.

Både lagmannen, prestene og de lokale rettsmyndighetene ble anklaget for grov misbruk av sine maktstillinger.

Moovit helps you find the best way to get to Rendalen with step-by-step directions from the nearest public transit station. Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to Rendalen in real time. You can get to Rendalen by Bus or Train.

I ble saken tatt opp i Overhoffretten. I Overhoffrettens ekstraktprotokoll ble det påpekt at dødsdommen over de tre kvinnene var basert på et helt løst fundament. En dødsdom kunne ikke baseres på «Tuende [to] Smaa V-myndige [umyndige] Pigebørns Snach», som hadde blitt både bestukket og tvunget til å snakke om ting de hverken forstod eller visste noe om.

Overhoffretten besluttet dermed å underkjenne underrettens dom, og det ble bestemt single rendalen de tre kvinnene single rendalen frikjennes inntil eventuelle bedre bevis kunne fremskaffes.

Innen hadde saken blitt tatt opp i Høyesterett, hvor det endelige utfallet skulle bli bestemt. I Høyesteretts domprotokoll kommer det frem at det var Fredrikstads lagmann, Christen Jensen, som hadde anket denne saken på sine bønders vegne. Han var nemlig de tiltaltes «husbonde», og forvaltet altså det gårdsbruket som de dømte bodde på.

I et langt brev til Høyesterett uttrykte han sin dype uenighet i underrettens dom. Han mente at både fogden, sorenskriveren og lagmann Jens Bang burde straffes for sine single rendalen handlinger, ettersom det ikke fantes noe beviselig grunnlag for straff.

Høyesteretts voteringsprotokoll kaster et tydelig lys over den forskrekkelse som høyesterettsdommerne følte over sakens behandling. Flere voterte for at både fogden, sorenskriveren og lagmannen burde miste sine stillinger og betale en karlshus enslig erstatning til de dømte kvinnene. Det hele endte således med at de tre kvinnene ble frikjente, og at fogden måtte betale tilbake både kvinnenes gods og formue samt bekostninger for rettssakene og fengselsopphold.

Kvinnene skulle få en erstatning på til sammen riksdaler. Bang og Borch ble på sin side avsatt fra sine masfjorden dating norway som lagmann og sorenskriver. Begrunnelsen for disse straffene var at både fogden, sorenskriveren og lagmannen hadde handlet ulovlig.

Høyesterettsdommer W. Lange sier blant annet her at: «Proceduren er uhørlig. SteenKul at forskaffe Folkene deris boe og skadeslidelse [ Hentet fra Digitalarkivet.

På hvilke måter er det mulig å påstå at både barna som anklagere og de andre mistenkte ble presset til å utgi andre og tilstå blåkullaferd?

Single Rendalen Menn Interessert I Senior Dating

Og i hvor stor grad var enkeltpersoner avgjørende for utfallet av denne saken? Før jeg svarer på disse spørsmålene er det nødvendig å kaste et raskt blikk over svenskegrensa og forestillingene om heksesabbaten på Blåkulla. Trolldomsprosessen i Mora i er spesielt interessant å se på i dette tilfellet fordi likhetstrekkene med saken i Rendalen på flere måter er singel i aurland. I begge tilfellene ble prosessene igangsatt av barn, som fortalte om reiser til Blåkulla og om hvordan flere personer i lokalsamfunnet hadde tatt dem med single rendalen denne reisen.

Tvilsom bevisvurdering og bruk av både fysiske og psykiske pressmidler for å tvinge frem tilståelser og utleggelser var karakteristisk for begge prosessene, og store kjedeprosesser ble som en følge av dette igangsatt i begge områdene. I tillegg til dette ligger Mora og Rendalen relativt nært hverandre geografisk, og kun ett år skiller ringsaker dating norway fra hverandre i tidsperspektiv.

Heksesabbaten på Blåkulla Troen på trolldom og det magiske har vært en del av menneskehetens kultur i flere tusen år, og sporadiske trolldomssaker fant sted fra tid til annen lenge før de europeiske trolldomsprosessene ble satt i gang på tallet.