Nittedal dating. Вход на Facebook | Facebook


Vurdering av naturverdier i forbindelse med hogstplaner og markagrense.

nittedal dating

Norsk institutt for naturforskning har foretatt en biologisk undersøkelse av et kalkrikt barskogområde i Lillomarka ved Slattum, Nittedal kommune, der 1 to skogbestander som grenser til viktig naturtypelokalitet med grankildeskog Haugersetra sør ble undersøkt før avvirkning, og 2 et areal nær Slattum skole ble undersøkt i forbindelse med søknad om å ta arealet ut av marka. Det ble gitt anbefalinger særlig med hensyn til å beholde solide buffersoner til kildeskogen, og justering av markagrense frarådes.

nittedal dating

Videre ble avgrensning av den nittedal dating naturtypelokaliteten oppdatert, med bedre kartleg-gingsutstyr enn tilgjengelig ved naturtypekartlegging i Samtidig er også kunnskapen om den markboende storsoppfloraen betydelig styrket, med funn av mange nye rødlistearter, i stor grad knyttet til kalkrik berggrunn og krevende vegetasjonstyper. Rett utenfor arealet vurdert for markagrensejustering ble det funnet et tidligere uregistrert, lite areal med grankildeskog, som anbefales som ny naturtypelokalitet.

Det er til nå registrert 11 rødlistete storsopparter innenfor et areal som omtrent omslutter naturtypelokaliteter, hogstbestander og vurderingsareal for markagrensejustering.

nittedal dating

Dette høye tallet skyldes nittedal dating og fremst den rike berggrunnen, som er årsak til at det noen steder opptrer ren kalkskog. Denne type skog er sjelden på landsbasis og med forekomst bare innenfor noen få mindre delområder i Nittedal.

nittedal dating

Den er karakterisert som truet og er rødlistet som sårbar VU. Med hensyn til framtidig hogst bør også en mer detaljert supplering av tidligere naturtypekartlegging foretas i andre gammelskogsbestand i dette og nærliggende område, først og fremst med hensyn til markboende sopp.