Lebesby enslig. lebesby, Gamvik | Bil havnet på taket - lå midt i kjørebanen


Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft innefor viktige samfunnsoppgaver i offentlig sektor. Konkurransen om arbeidskraft vil bli mer påtagende og merkbart i årene fremover. Lebesby kommune er, og vil være i konkurranse med alle landets kommuner, men den største konkurransen vil vi få fra privat lebesby enslig.

Alderssammensetningen I tillegg til problemer med å tilsette folk i nøkkelstillinger er også gjennomsnittsalderen i blant kommunalt ansatte høy, spesielt blant lærere, blant kontoransatte og hjelpepleiere.

For sykepleiere har vi pr. Krav Som arbeidsgiver skal vi imøtekomme krav fra sentrale styringsmakter gjennom lovgivning, reformer og pålegg om kvalitet, kompetanse og utvikling.

Brukerne som har sine krav gjennom de samme lover og forskrifter og sin bevissthet om rettigheter. Arbeidstakeren vil stille helt andre krav til jobben enn det vi har vært vant til. Hvordan skal kommunen klare å imøtekomme krav og oppfylle vår rolle som en attraktiv arbeidsgiver fremover? Innsats Rekrutteringsplan vil bidra til at vi får en struktur på de tiltak vi må sette inn i kampen om arbeidskraften.

En slik plan er også langt på vei et ledd i oppfølgingen og utviklingen av personalpolitikken i Lebesby kommune. Når kommunen ikke har nødvendige ressurser selv, eller det vil ta lebesby enslig lang tid å utvikle egen eksisterende arbeidskraft, er det helt nødvendig å sette inn ekstra ressurser på å skaffe arbeidskraften utenfra.

Aktiv rekruttering ved siden av utvikling av egen kompetanse er nødvendig. Rammevilkår Kommunen må være bevisst på hva vi markedsfører, det vil si at kommunen må ha fokus på mer enn det å få tak i personell, men må også rette oppmerksomheten mot de øvrige rammevilkår i kommunen lønn, arbeidsmiljø, oppvekstmiljø, hus, helsetilbud, næringsliv fritid m.

Overformynderiet

Tverrsektorielt samarbeid er en forutsetning for å lykkes, og oppfølging av de planverk vi har for utviklingen, blant annet Nærings- og samfunnsplan som favner om alle samfunnsområder. Planens målgrupper Målgruppen for denne rammeplanen er først og fremst sektorlederne og deres avdelingsledere som skal igangsette tiltakene for å rekruttere.

Fremtidens ansatte som rekrutteres til jobb i Lebesby kommune skal dra nytte av denne rekrutteringsplan. Andre målgrupper er de som skal ha avgjørelsesmyndighet på det økonomiske plan, spesielt med hensyn til søknad om stipend.

lebesby enslig

Rekrutteringsarbeid - generelt I forhold til inderøy pris på singel vil det være nødvendig med både generelle og lebesby enslig tiltak. På generell basis er det ønskelig at kommunen fremstår som et reelt alternativ for potensielle arbeidssøkere, og mer spesifikt vil det til nærmest enhver tid være stillinger i kommunen som man ønsker å rekruttere til.

I forhold til dette er det en rekke tiltak som skal iverksettes.

lebesby enslig

Det kommunen må være oppmerksom på er at annonseringen må selge og den informasjonen man gir må være korrekt. Ryddige forhold rundt rekruttering og ansettelser vil skape et godt bilde av kommunen.

Kvinnene som endret det lille samfunnet – NRK Sápmi - samiske nyheter, kultur og underholdning

Det lønner seg å gjøre et godt forarbeid dersom vi skal lykkes Rekrutteringsarbeid annonsering og markedsføring 1. Vise til en på forhånd utarbeidet stillingsbeskrivelse.

Del på epost — Velkommen til ingenmannsland! Koffer i all verden kommer du hit? Har vi gjort noe galt? En eldre mann sitter på en benk utenfor bygdas møteplass, Bøgeberg landhandel.

Annonsen settes på hjemsiden under ledige stillinger Ansvar: Sektorleder har ansvar for å sende denne til web redaktør. Sektorleder lyser ut i egnede aviser og tidsskrifter. Oversikt over studenter fra kommunen skaffes, og annonsen sendes også til dem som er aktuelle i den gitte situasjonen med invitasjon om å søke på stillingen Ansvar: Den enkelte sektorleder og ungdomskontakten prosjektl.

Tommy Bech

Legge ut informasjonsfilm fra kommunen Ansvar: Webredaktør og kulturkonsulent i samarbeid med ungdomsprosjektet. Legge ut en aktivitetskalender basert på de aktiviteter som kommunen har å by på gjennom året Ansvar: Kulturkonsulent og webredaktør 6.

En lebesby enslig for året lages det et treff for ungdom og studenter hvor kommunes sektorer avdelinger og politikere er vertskapet. Ansvar: Ungdomskontakten prosjektl. Hvert annet år skal den politiske ledelse og event. Å Holde kontakt med ungdom under utdanning, eventuelt med nyhetsbrev via e- mail.

Gamvik \u0026 Slettnes Light House - The Beauty Of Finnmark Norway

Studenter bør føle at det er interessant for kommunen at de studerer. Ansvar: sektorlederne, avdelingslederene 9.

– Det føles som om verden kommer til oss

Praksisplass til elever fra egen kommune der praksis er en del av grunnutdanningen jf egne regler for inntak til praksisplass. Ansvar: Sektorleder 4. Vilkår: For fast ansettelse i Lebesby kommune, bindingstid 2 år. Ansvar: sektorleder Andre fordeler for kommunalt ansatte i Lebesby kommune 1. Hytte til disposisjon for kommunalt ansatte 2. Stipend for studenter fra Lebesby kommune inntil kr ,-pr.

Spesielle skatte- og avgiftsordninger for Nord Troms og Finnmark 4.

KOSTRA nøkkeltall

Høyere barnetrygd, 5. Nedskriving av studiegjeld 6. Rimelig barnehage 7. Lebesby enslig levende lokalsamfunn med allaktiviteter innen kultur og fritid for barn ungdom og lebesby enslig. Lebesby kommunestyre vedtar Rekrutteringsplan for Lebesby kommune 2. Rekrutteringsplan trer i kraft fra Den enkelte sektor skal selv vurdere kostnader i sine årsbudsjett i forhold til tiltak i rekrutteringsplan med unntak av etablerertilskudd som må avsettes på sentral post og fordeles i henhold til vedtak i rådmannens ledergruppe.

Behandling: Som innstilling.

lebesby enslig

Vedtak: 1.