Hvittingfoss dating site


En del av disse undersøkelsene ble utført i området rundt det kommunale grunnvannsanlegget ved Evju Hvittingfoss vannverk. Undersøkelsene her ble utført for å kartlegge den romlige utbredelsen av akviferen til grunnvannsanlegget, og for å gi forslag til utforming av sikringssoner rundt anlegget.

speed dating i lyefjell

Det ble utført geofysiske undersøkelser 2D resistivitetgrunnboringer, temperaturmålinger av grunnvannet, kjemiske analyser av vannprøver fra brønner og overflatevann samt alderdateringer av grunnvannet KFK og SF6 analyser. Deler av undersøkelsene ble utført i tett samarbeid med Kongsberg kommune, som også har finansiert deler av boreprogrammet. Akviferen er derfor godt beskyttet mot forurensende aktiviteter. Dateringer av grunnvannet ved bestemmelse av KFK-er og SF6-innhold viser noe divergerende aldersdatering for KFK-analysene, mens aldersdatering basert på SF6-innhold ikke kan benyttes fordi berggrunnen i området trolig avgir små mengder naturlig SF6.

Det er likevel grunn til å anta at oppholdstiden for grunnvannet som tas ut fra akviferen er flere år gammelt.

halsa single speed

Det er registrert høyt innhold av fluor i grunnvannet i akviferen samt i noen omliggende fjellbrønner. Det er samtidig registrert et relativt lavt fluorinnhold i vannet i nærliggende vassdrag.

Visninger: Transkript 1 Geoteknisk utredning av kvikkleiresone Haugen, Hvittingfoss Program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune Hovedrapport: Rambøll. Avgrensningen av sonen forblir uendret.

Dette indikerer at nydanning av grunnvann i akviferen skjer via underliggende fjellgrunn og ikke hvittingfoss dating site infiltrasjon gjennom overliggende lavpermeable sedimenter. På grunnlag av resultatene fra de utførte undersøkelsene er det vist at akviferen ved Evju er meget godt beskyttet mot overflateforurensninger, og at grunnvannet har lang oppholdstid i grunnen før det når grunnvannsbrønnene.

Det foreslås derfor at det er tilstrekkelig å etablere to sikringssoner som båndlegger relativt begrenset areal rundt grunnvannsanlegget.

speed dating i hjelset