Borkenes enslig


Visninger: Transkript 1 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord Kommunestyre Møtested: Fram, Borkenes Dato: Tid: Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf eller ved e-post: som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Avdelingsleder Terje Olsen for enslig mindreårige flyktningmottak kommer til kommunestyret litt før kl.

De spiser lunsj sammen med kommunestyret, deretter borkenes enslig de ca. I forarbeider til kommuneloven av er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka. Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert singelklubben sætre. Godkjenning kan skje på flere måter, lokal praksis er at organet dating norway i eigersund i neste møte godkjenner eller forkaster møteboka samtidig som to medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets vegne, jf 5 i reglementet.

Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via online dating flora hjemmeside Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas trøndelag single speed inn i den del av møteboka som er åpent borkenes enslig. En godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av møteboka.

Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet. Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i kommunestyret. I tråd med domstollovens regler er det 1 kunngjort på kommunens hjemmesider at allmennheten kan foreslå kandidater til rettsorganer og 2 deretter kunngjort de forslag på valg til rettsorganer som nå fremmes av valgkomitéen.

Eventuelle synspunkter vil bli forelagt kommunestyret.

Utvalget skal ha fokus på å fremme tiltak som skal være med på å redusere sykefraværet i Kvæfjord kommune. Det fremsatte forslag 1 ble deretter enstemmig vedtatt. AMU mener et tverrpolitisk sammensatt utvalg vil gi uheldige signaler til kommunens medarbeidere, hvor de ansatte blir ekskludert fra å skape løsninger for å få ned sykefraværet.

AMU ber om å få sak til første møte i med skisse til hvordan AMU single damer aursmoen arbeide med fokus på tiltak som skal være med på å redusere sykefraværet i Kvæfjord kommune. Valgkomitéen foreslår som punkt 8 at kommunestyret tar arbeidsmiljøutvalgets vedtak til etterretning, hvoretter det ikke opprettes noe særskilt utvalg med fokus på tiltak for å redusere sykefraværet.

Torbjørn Larsen 12 Leder valgkomitéen Vedlegg: Kvæfjord kommune administrasjonssjefen Notat 2 valg til rettsorganer med videre Det vises til notat datert om valg til råd og nemnder med videre, som gjorde greie for de regler som gjelder for valg til kommunale råd og nemnder, og som derfor ikke gjentas i det etterfølgende.

Valgkomitéen trer for disse forhold i funksjon i stedet for formannskapet, og fremmer valgsaken direkte til borkenes enslig behandling. Valgkomitéen ble sammensatt med én representant for hvert parti i kommunestyret: Torbjørn Larsen AP valgkomitéens borkenes enslig Single jenter i årøysund Eriksen SP nestleder Linda Wikeland SV Linda Karlssen V Ola Danielsen FRP Victor Nicolaisen H Det ble ikke foretatt valg av varamedlemmer til valgkomitéen, som likevel er beslutningsdyktig dersom minst halvparten av de valgte medlemmene er til stede, jf kommunestyrereglementet 7 og kommuneloven Status med hensyn til de ulike valg framgår i vedlagte oppsett, borkenes enslig her særlig det som er satt i rød skrift.

borkenes enslig

Også andre lovendringer virker inn på valg til forliksrådet. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Det foretas særskilt valg av formann blant de tre valgte forliksrådsmedlemmer. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven 53 gjelder: de må være vederheftige norske statsborgere som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. I tillegg stiller 56 vilkår om at vedkommende må ha fylt 25 år, må være under 70 år ved valgperiodens start, må anses særskilt egnet til oppgaven og må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta imot valg. Finner fylkesmannen valget å være korrekt etter domstolloven og kommuneloven, utferdiger han oppnevnelser for de som er valgt, etter den rekkefølge som ble bestemt ved valget. Det skal i henhold til forskrift om forliksråd også være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd.

Disse oppnevnes også hvert fjerde år. Møtefullmektigene representerer i forliksrådsbehandlingen bare den part borkenes enslig hun eller han har fått oppdraget fra og skal således være uavhengig av andre interesser enn partens. Møtefullmektig møter i forliksrådet med skriftlig fullmakt fra parten. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes den som er over 25 år, har alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og behersker norsk skriftlig og muntlig. Jordskiftemeddommere Det løper slike valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett for perioden single speed hareid 3 kvinner: 3 menn: 1 er død 4 er flyttet fra kommunen 2 Lilian Langaard Norman, Hundstad, Borkenes 5 Alv Yngve Rødland, Voktor, Borkenes 3 Helga Lovise Svendsen, Straumen, Borkenes 6 Magne Annar Ohrvik, Holand, Gullesfjord Det foreligger brev fra jordskifteretten om valg av meddommere og endring av antall i hver kommune.

Kvæfjord kommune er innen bedt om å oppnevne fire meddommere for periodenhvorav to av hvert kjønn. Jordskifteretten viser også til skriv fra Domstoladministrasjonen, jf omtalen nedenfor under valg til lagmannsretten. Utgangspunktet er at hver meddommer skal gjøre tjeneste i en jordskiftesak i valgperioden.

Tradisjonelt er der flest saker med meddommere i landbruksområdet, ny jordskiftelov fra forventes å utløse flere saker i byer og tettsteder. Det er ønskelig at meddommere har kunnskap om ett eller flere av temaene landbruk, skogbruk, jakt og fiske eller taksering av fast eiendom. I områder med reindrift er det ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant meddommerne.

For deltakelse i befaring, må meddommerne ha god helse og kunne ta seg fram i terrenget. Lensmannsskjønn, for fast eiendom og rettigheter knyttet til eiendom, er nå avviklet og kompetansen borkenes enslig overført til jordskifterettene.

Det påpekes fra jordskifteretten borkenes enslig for enkelte saker kan jordskifte skje i kombinasjon med skjønn, i slike tilfeller kan det være gunstig at enkelte online dating høyanger også står i skjønnsmannsutvalget. Utvalgslisten fra kommunen skal ut fra domstolloven 69 inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling. Lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland Lagmannsrett Det løper slike valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten fra Kvæfjord kommune for valgperioden fram til og med : 1 er flyttet fra kommunen 2 Inger Othilie Holand, Holand, Gullesfjord 3 Heidi Merethe Frantzen, Utstrand, Borkenes 4 Sosialkurator Tor Anders Markussen, Klungbakkan 1, Borkenes 5 Vedlikeholdsarbeider Ringsaker dating norway Eilertsen, Eldeskogveien 2, Borkenes 6 er flyttet fra kommunen Kommunen skal gjennomføre nyvalg av lagrettemedlemmer og meddommere innenjf domstolloven Det foreligger omfangsrikt skriv fra Domstoladministrasjonen om valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for periodenmed henvisning til at kommunene skal velge lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten.

Det er presisert at personer kan velges enten til lagmannsretten eller tingretten, men ikke begge steder.

Lyste først ut konkurranse om drift av 1. Nå snur UDI. Avtalen som innebar at 34 ordinære mottaksplasser ble konvertert til EM plasser, startet Fremskrittspartiets Kristian Eilertsen takker ja til utfordringen fra Venstres Even Aronsen, og skal besøke ett eller flere asylmottak i Harstadregionen. Kvæfjord Eiendom AS skriver i en pressemelding at selskapet er meget fornøyd med jobben som er gjort disse åtte månedene.

De som velges til lagmannsretten eller tingretten, kan dog velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem. Det påpekes at kommunene i sine valg må sørge for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning. Dette betyr at man foruten alder blant annet også må ta hensyn til etnisk borkenes enslig og kultur. Kravene til den som skal velges er nedfelt i domstolloven og består av: 1 Generelle krav Et krav om tilstrekkelige norskkunnskaper betyr at den som velges må forstå norsk tale og tekst og selv kunne uttrykke seg på norsk.

Med personlig egnethet for oppgaven mens at man må kunne følge rettens forhandlinger, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til disse og gi uttrykk for sin mening. Den som velges må forstå betydningen av å følge opp innkallinger og kunne innrette seg etter regler for når det kan stilles spørsmål.

Høyesteretts ankeutvalg kom i til at blinde personer ikke kan være meddommere. Det løper en nedre aldersgrense for å kunne velges med 21 år og en øvre aldersgrense med 70 år, begge ved valgperiodens start. Sistnevnte gjelder ikke for valg av skjønnsmedlemmer. Den som velges må være innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen. Økonomiske forhold er koblet til at gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkurskarantene på valgtidspunktet og gjennom valgperioden hindrer valg, men ikke gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene som er avsluttet før valget.

Videre nevnes alle ansatte i påtalemyndigheten, politiet borkenes enslig kriminalomsorgen, samt alle med begrenset politimyndighet samt alle ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen. Utelukket er også ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen samt praktiserende advokater og advokatfullmektiger.

Kommunens administrasjonssjef og kommunale tjenestemenn som tar del i forberedelse eller gjennomføring av valget er også utelukket, selv om dette kun skulle være teknisk pregede oppgaver.

Ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, forvaring eller særreaksjon betyr varig utelukkelse. Ved ubetinget fengselsstraff i inntil ett år løper utelukkelse i 15 år. Ved betinget frihetsstraff løper utelukkelse i 10 år. Ved bøtestraff er strafferammen avgjørende. Bøtestraff for forhold med strafferamme på mer enn ett år betyr utelukkelse.

Forenklede forelegg omfattes ikke. Også betinget påtaleunnlatelse og borkenes enslig medfører utelukkelse, dersom det straffbare forholdet har strafferamme på mer enn ett år. Samfunnsstraff medfører utelukkelse med omfang avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen.

borkenes enslig

En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. Kommunen plikter å kontrollere at kravene til kandidater til valg nedfelt i domstolloven er oppfylt, i praksis ågotnes single kvinner ved kontakt med den enkelte kandidat og dels ved å rette forespørsel til strafferegisteret eller politiet.

Domstolloven 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. Oppslag på kommunens hjemmeside vil være tilstrekkelig i denne sammenheng, andre varianter kan være borkenes enslig i lokalpressen eller oppslag på steder der allmennheten ferdes.

Ellers er det opp til kommunen hvordan de vil finne 15 fram til de som skal velges eller foreslås. Indirekte antas det i domstolloven å ligge en frist om at forslaget til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før kommunestyrets valg.

Lovens utgangspunkt er at det bør foreslås personer som har kyndighet innenfor et eller flere av de områder som vanligvis berøres ved skjønn, så som erstatningsspørsmål ved ekspropriasjon eller annen eiendomsoverdragelse.

borkenes enslig

Den øvre aldersgrense etter domstolloven 70 gjelder ikke for skjønnsmedlemmer, ellers gjelder i hovedsak de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold som for lagrettemedlemmer og meddommere. Det er videre påpekt at det i utvalget av skjønnsmedlemmer må være personer med særlig innsikt i bygningsvesen og jord- og skogbruk, videre at domstolene er avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer.

Det gjelder også her at for områder med reindrift er det ønskelig at denne kunnskapen også er representert. Ved forrige gangs valgavvikling var antallet skjønnsmedlemmer i Troms fylkehvorav ni ble valgt etter forslag fra Kvæfjord kommune. Det foreligger i skrivende stund ingen innspill om endring i disse tallene. Det er ikke noe krav om fordeling mellom kvinner og menn, men det bør etterstrebes at begge kjønn er godt representert og med det trolig bedre representert enn det forrige forslaget fra Kvæfjord kommunestyre ga grunnlag for.

Det borkenes enslig ny fordeling av meddommerutvalget, hvorved det fra Kvæfjord kommune skal velges 18 medlemmer, sammensatt av like mange kvinner og menn.

Copy of Hjem — Kvæfjord Eiendom

Tingretten viser ellers særlig til de generelle krav til valgbarhet, utelukkelse ut fra stilling og utelukkelse på grunn av vandel. Kommunen må bidra til at den enkelte meddommer blir ansvarliggjort ved at det gis informasjon om 16 kravene til å være meddommer, og særlig viktig er dette ved førstegangsvalg.

Meddommere som har stort reisefravær bør reflektere borkenes enslig hvorvidt dette er forenlig med verv som meddommer. Med hilsen Birger Bjørnstad Rådgiver Dokumenter i saken: Domstoladministrasjonen : Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1.

Kommunestyret legger til grunn at fellingsavgifter for å jakte hjortevilt skal følge borkenes enslig gjeldende statlige maksimalsatser hjemlet i viltloven, p.

For meget innkrevd og innbetalt fellingsavgift blir å avstemme mot fakturering av slike avgifter for Saksprotokoll i Formannskapet Administrasjonssjefens innstilling 4.

For meget innkrevd og innbetalt fellingsavgift blir å avstemme mot fakturering av slike avgifter for Votering: -Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Gebyrnivå er således uten betydning for kommuneøkonomien. Det er i budsjettet ført opp inntekter fra fellingsavgifter med kr og kostnader til viltnemndsarbeid med omlag kr.

Ved siste årsskifte utgjorde de ubrukte midler på viltfondet drøyt kr. Kongen kan bestemme at kommunen innenfor nærmere rammer kan fastsette fellingsavgiften for elg og hjort.

Fellingsavgifter som fastsettes av kommunen, går inn i tilsvarende kommunale viltfond. Direktoratet kan gi regler om anvendelse av midlene i kommunale viltfond.

Et slikt unntak gjelder for fellingsgebyrer da kommunestyret selv fatter vedtak om betaling for borkenes enslig tjenester med videre. Dette har etter hvert medført for høye satser i budsjettene fra og medder maksimalsatsene har vært kr for voksen elg og kr for elgkalv.

Likeledes bør det legges til grunn at for mye innkrevd fellingsavgift borkenes enslig årene avregnes ved høstens fakturering av fellingsavgifter for Maksimalsatser betyr for øvrig at kommunestyret alternativt kan fastsette lavere satser. Dersom det over tid viser seg at viltfondet vokser til et omfang utover det som bør være tilgjengelig for å møte påløpende viltnemdsoppgaver, kan kommunestyret i senere budsjettbehandling borkenes enslig fastsette gebyrsatser som er lavere enn maksimalsatsene.

Legger ned mottaket - Harstad Tidende

Ved ordinær budsjettbehandling blir forslag borkenes enslig nye kommunale gebyrer og betalingssatser kunngjort og lagt ut til alminnelig ettersyn.

Ettersom denne saken er avgrenset til korrigering for tidligere feil og med konsekvens at satsene nedjusteres, oppfatter ikke administrasjonssjefen at slik kunngjøring er påkrevet utover det at innkalling og saksdokumenter på generelt grunnlag vil være tilgjengelig for allmennheten via kommunens hjemmeside på internett.

Kvæfjord kommunestyre viser til at Husbanken har bevilget kommunen startlånsmidler til videre utlån med kr. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de lånebetingelser som fremgår av tilsagnsbrev.

Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjennelse. Saksprotokoll i Formannskapet Administrasjonssjefens innstilling 4. Votering: -Administrasjonssjefens innstilling borkenes enslig vedtatt Vedtak: 1.

  1. Til stede ved møtets begynnelse var 22 representanter og vararepresentanter.
  2. Ryggebyen dating norway
  3. Omsorgstjenester[ rediger rediger kilde ] Stiftelsen Nord-Norges Åndssvakehjem med sentralinstitusjonen Trastad Gård ble opprettet i
  4. Del på epost Etter 21 år med asylmottak i bygda er det ubønnhørlig slutt.
  5. Hjem kopi — Kvæfjord Eiendom
  6. Nå legges dette mottaket ned - Harstad Tidende
  7. Kvæfjord – Wikipedia

Saksopplysninger Etter søknad har Husbanken bevilget Kvæfjord kommune kr ,- i startlånsmidler til videre tildeling. Startlånsmidlene skal brukes til videre utlån til langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet som har problemer med å skaffe egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe vanskeligstilte barnefamilier og særlig familier som leier kommunal bolig samt familier som har en ustabil bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig.

– Nedleggelse av mottaket vil få enorme konsekvenser

For å unngå at vanskeligstilte barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter, kan refinansiering med startlån være en løsning. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet og skal prioriteres ved tildeling av startlån og tilskudd. Borkenes enslig gjelder flyktninger med stabil økonomisk situasjon og som ønsker å kjøpe egen bolig.

Kvæfjord kommune låner inn begrensede midler, og i hovedsak gis lånene til toppfinansiering der man forutsetter grunnfinansiering i vanlig bank. Husbankens renter stiger og faller senere enn renta i det private marked, og erfaring viser at over tid ligger Husbankens renter under gjennomsnittlig rentenivå til de private bankene.

Nye flytende renter fastsettes og publiseres inntil seks ganger i året 1. Nye fastrenter fastsettes og publiseres den 1. I statsbudsjettet for er det fastsatt en ny modell for fastsettelsen av renter i Husbanken. Den nye modellen gjelder for faste og flytende renter med virkning fra 1. Flytende renter og fastrenter gjeldende fra 1. Basisrentene borkenes enslig et gjennomsnitt av de beste rentetilbudene i markedet. Basisrenten utgjør gjennomsnittet av de fem laveste rentenivåene på observasjonstidspunktene i en fastsatt periode.

Dette gjøres både for lån med flytende og fast rente. Det er Finansdepartementet som beregner basisrentene og årlig effektiv rente før gebyrer. Lånesøknader til kommunen behandles individuelt, og nedbetalingstid vil være avhengig av lånets størrelse og søkers økonomiske forhold.

borkenes enslig

Lånet gis normalt som annuitetslån over 15 år, borkenes enslig det kan i spesielle tilfeller gis opptil 50 år. Det utarbeides budsjett som skal synliggjøre låntakers betalingsevne til å betjene lånet.

Det er en forutsetning for å gi lån at låntaker har økonomiske midler til å betjene lånet. Startlån gis mot sikkerhet rena datingsider 2. Etterspørsel på startlån er mindre enn for noen år tilbake, og har de senere år ligget på et jevnt nivå.

I ble det innvilget 5 startlån på tilsammen i underkant av 1 mill kr, mens 6 borkenes enslig ble avslått som følge av manglende kriterier for å kunne få lån. Inneværende år har det vært flere henvendelser om startlån, men det er kommet inn kun en søknad så langt. Ut fra flere henvendelser om startlån til nå i år, forventer vi en økt pågang med lånesøknader utover året.

For å klare å hjelpe flere barnefamilier, bosatte flyktninger, og andre økonomiske vanskeligstilte, vurderer vi behov for å øke tilgjengelige lånemidler. Med dette låneopptaket vil kommunen disponere i overkant av 3 mill kr til dette formålet.